A- A A+

O PROJEKTU

SILVER CITY je evropski mednarodni projekt, ki je financiran iz programa South East Europe (southeast-europe.net), v katerega je aktivno vključenih 6 partnerjev, ki predstavljajo 6 mest/območij:  okrožje 14 v Budimpešti (Zugló), Maribor, Zagreb, Burgas, Galati in pokrajina Treviso. V času trajanja projekta bomo partnerji izvajali začrtane naloge kot so skupna analiza stanja, testiranje in evalvacija pilotnih projektov ter promoviranje najboljših rešitev na področju aktivnega staranja širši javnosti. Te aktivnosti so vezane na doseganje treh posebnih ciljev:

  • Pregled kompetenc, nalog in potencialov za občine, da bi te postale poglavitni dejavnik pri vključevanju starejših v lokalne socialno-ekonomske aktivnosti ter s tem prispevale k vključujočemu razvoju območij.
  • Obravnavanje vidikov socialno-ekonomskega in urbanega razvoja ter drugih vidikov razvoja.
  • Sprememba miselnosti lokalnih delodajalcev, oblikovalcev politik ter starejših o potencialni vlogi in vrednosti starejših pri sooblikovanju trajnostne skupnosti in rasti.

Partnerji projekta SILVER CITY smo vzpostavili lokalne platforme deležnikov, ki jih sestavljajo predstavniki občin/upravnih enot, zavodov za zaposlovanje, starejših, izvajalcev usposabljanj ter lokalnih delodajalcev, z namenom razvoja modelov trajnostnega sodelovanja. Pomembno je, da bodo rezultati projekta plod sodelovanja med lokalnimi deležniki.  

Na podlagi analize stanja bomo partnerji začrtali zakonodajne okvirje, strategije, finančne spodbude, programe zaposlovanja in usposabljanja, kar bo vodilo do prepoznavanja modelov, ki jih bomo preizkušali. Ta proces bo spodbujen z izmenjavo in medsebojnim učenjem ter aktivnostmi kot so sestanki mednarodnih strokovnjakov ali tematske delavnice.

Po zaključeni analizi stanja bomo v okviru lokalnega pilotnega projekta preizkusili inovativna orodja.

Na podlagi rezultatov analize stanja in izvedenega pilotnega projekta bomo partnerji pripravili načrte podpore aktivnemu staranju na lokalni ravni z namenom zagotavljanja dolgoročnega izvajanja preizkušenih aktivnosti. Partnerstvo projekta SILVER CITY bo pripravilo tudi transnacionalni akcijski načrt, v katerem bodo opredeljene vrzeli na transnacionalni ravni in opredeljeni ukrepi za čim večjo sinergijo in kapitalizacijo že obstoječih pobud/projektov.

Več informacij o projektu >>>